Diecezjalne rekolekcje wielkopostne dla mężczyzn:

„Od Szawła do Pawła – historia nawrócenia mężczyzny”

Bractwo Świętego Pawła zaprasza po raz drugi, na diecezjalne rekolekcje wielkopostne dla mężczyzn. Pierwsze rekolekcje odbyły się w zeszłym roku w Gdyni w parafii NSPJ, a ich tematem przewodnim była „Droga Piotra”.

Rekolekcje są odpowiedzią na deficyt rekolekcji stanowych przeznaczonych dla mężczyzn, którzy mają problemy. Wielki Post to czas przemiany i walki. Potrzebujemy przejścia razem z Jezusem przez Jego śmierć i Zmartwychwstanie. Przemiana uzdalnia nas do głoszenia.

W tym roku skupimy się na życiu i przemianie jaka zaszła w św. Pawle. Rekolekcje wygłosi założyciel i duszpasterz Bractwa: ks. Krzysztof Ławrukajtis.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź.

plakat strona

Termin: 22-24.02.2018r. 22.02.2018

22.02 (czwartek) – godz. 19:00 – konferencja;  temat dnia: Faryzeusz

23.02 (piątek) – godz. 19:00 – konferencja i męska droga krzyżowa; temat dnia: Upadek

24.02 (sobota) – godz. 18:00 – Msza św. i konferencja; temat dnia: Wieniec zwycięstwa

 

Miejsce: Parafia pw. bł. Doroty z Mątew , Gdańsk Jasień ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk


Zapraszamy do kontaktu mailowego:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - ks. Mateusz Tarczyński, redaktor naczelny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - sekretariat 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Rafał Mołas

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Waldemar Szczuka, Prezes Fundacji Gladius Gloriae

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Jeśli napisałeś/napisałaś ciekawy tekst i chcesz, by został u nas opublikowany, wyślij na ten adres e-mail. Żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego
Prz 27, 17

 

Głównym celem formacji w Bractwie jest zbudowanie osobistej relacji z Jezusem, która konkretnie przełoży się na życie i działanie mężczyzny. Jak to zrobić? Sięgamy po przykłady z życia Jezusa, Mistrza, którzy zebrał Apostołów w jednej grupie. A jakże różne to były osobowości! Od Synów Gromu po umiłowanego ucznia Pana, od św. Piotra po św. Pawła, którzy wspaniale uzupełniali Kościół pierwotny.

Podstawą formacji w Bractwie jest wspólne spotkanie przy Stole Pańskim, na cotygodniowej Mszy Świętej. Formujemy się również do służby liturgicznej.

Po drugie, zadaliśmy sobie też pytanie: jak faceci uczą się męskości? Nie da się jej wyczytać z książek, bo będzie wtedy tylko wiedzą teoretyczną. Faceci to praktycy. My uczymy się męskości od innych mężczyzn - działając wspólnie.

A zatem: Mistrz, Słowo, Bractwo, braterstwo, wzajemne wspieranie się, zdrowe spieranie się, działanie, upadki i powstania, dążenie do osiągnięcia pełni męskości.

 

Jak to wygląda w praktyce?

Formacja jest wielowątkowa:

 

1. FORMACJA SYN - BRAT - OJCIEC
Nasz opiekun duchowy opracował autorską, trójstopniową formację dla mężczyzn: Syn - Brat - Ojciec. Na podstawie Mojżesza uczymy się synostwa Bożego, odkrycia misji i posłuszeństwa w jej realizacji (Syn). Na podstawie Józefa Egipskiego uczymy się braterskiej miłości i przebaczenia (Brat). Ostatnim etapem formacji jest prawidłowe zrozumienie roli ojca na przykładzie Abrahama (Ojciec). 

 

2. PISMO ŚWIĘTE

a) w formacji Syn-Brat-Ojciec opieramy się nie tylko na postaciach starotestamentalnych, ale konkretnych postaw uczymy się również na podstawie nauk Jezusa zawartych w Nowym Testemencie;
b) osobno studiujemy Dzieje Apostolskie;
c) dużą inspiracją, a czasem przestrogą, są dla nas wybrane postacie męskie z Księgi Sędziów.

3. PATRIOTYZM

Zdrowa miłość do miejsca, które dał nam Pan Bóg do życia, jest czymś, co nas spaja. Czerpiemy wzorce z postaci Żołnierzy Wyklętych (szczególnie bliscy nam są rotm. Witold Pilecki i ppłk Łukasz Ciepliński). Staramy się przekazywać wskazywane przez nich wartości w naszych rodzinach i środowiskach. To nie tylko wartości - to również działanie, np. od samego początku aktywnie włączyliśmy się w pomoc przy organizacji Defilady Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku. Nie jesteśmy związani z żadnym ruchem politycznym czy partią. Chcemy, by patriotyzm jako miłość do Ojczyzny łączył, a nie dzielił.

 

4. MODLITWA

Oprócz wspólnej Mszy Świętej, modlitwy oraz błogosławieństwa na początku i na końcu każdego spotkania, wspólnie modlimy się do Królowej Niebios o wstawiennictwo u Jej Syna. Szwadrony Różańcowe modlą się w intencjach braci i osób polecanych modlitwie Bractwa. Ta wspólna modlitwa jest formowaniem wytrwałości i zaufania Bogu. Świadomość, że w każdym Szwadronie mamy 20 współbraci (szwadron w wojsku ma większy stan osobowy - my jednak dostosowujemy tę liczbę do ilości tajemnic różańcowych), pomaga nam uzmysłowić sobie wartość wspólnej modlitwy. A my, faceci, musimy ciągle uczyć się ufności wobec Boga i gotowości do dawania Mu zawsze pierwszeństwa.

 

5. WSPÓLNE DZIAŁANIE

Z biegiem czasu zdajemy sobie sprawę, że najlepiej jednoczy nas wspólne bycie i wspólna aktywność: Msza Święta, modlitwa, formacja, ale także:
a) dni skupienia, które polegają na wygospodarowaniu dodatkowego czasu na formację - przeważnie raz na kwartał, w sobotę;
b) wspólne wyjazdy na rozpoczęcie czy na zakończenie roku formacyjnego;
c) pomoc siostrom ze wspólnoty Karmelitanek Bosych w Suchej Hucie (budowa dachu, instalacja ogrzewania, porządki na terenie Karmelu);
d) pomoc na terenie parafii;
e) wspólne spędzanie czasu: grill, sport i inne spotkania nieformalne;
f) uczestnictwo w takich akcjach jak: Ekstremalna Droga Krzyżowa, Krajowa Defilada Żołnierzy Wyklętych, wielkopiątkowe Nocne Misterium Męki Pańskiej (w stylu hiszpańskich Semana Santa - stacyjna droga Krzyża niesionego przez pokutników), pogrzeb "Inki" i "Zagończyka" itp.

 

To wspólne działanie, wymiana poglądów i doświadczeń, mocno nas spaja i jest prawdziwie męską formacją zgodną z Prz 27,17.

 

Wielu z nas znalazło tu nowych przyjaciół, którzy wspomagają przy upadku lub po bratersku idą z nami do Jezusa. Ta droga to walka: z własnymi słabościami, z Księciem tego świata, ze zwątpieniem, z małą wiarą. W Bractwie naprawdę jest łatwiej podjąć tą walkę i ZWYCIĘŻYĆ w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa!

 


Rozdział I
Przepisy Ogólne
§1

1. Organizacja nosi nazwę: Bractwo Świętego Pawła, zwana dalej BśwP.
2. Organizacja została powołana do życia przez Sztab w składzie:

  • Ks. Krzysztof Ławrukajtis
  • Waldemar Szczuka
  • Rafał Mołas
  • Przemysław Kurkowski

3. Bractwo Świętego Pawła działa jako organizacja katolicka zrzeszająca wiernych, zatwierdzona przez Arcybiskupa Gdańskiego, w rozumieniu art 34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989 r., nr 29, poz. 154 z późn. zm) oraz uwzględniając przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego.
4. Siedzibą Sztabu BśwP jest Gdańsk.
5. Patronami BśwP są św. Paweł z Tarsu oraz św. Andrzej Bobola.

§2

1. BśwP jest organizacją formacyjno-ewangelizacyjną, zrzeszającą pełnoletnich mężczyzn - katolików świeckich oraz duchownych.
2. Terenem działalności BśwP jest obszar Archidiecezji Gdańskiej.
3. Dla realizacji celów regulaminu BśwP może działać na terenie innych diecezji w Polsce, zgodnie z prawami tam obowiązującymi oraz za zgodą Ordynariusza miejsca.
4. BśwP ma prawo powoływać terenowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane Oddziałami BśwP.
5. BśwP ma prawo powoływać inne wewnętrze jednostki organizacyjne, służące realizacji celów BśwP, działające na podstawie regulaminu nadanego przez organ powołujący taką jednostkę organizacyjną, czyli Sztab.
6. 
Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa kanonicznego, Diecezjalny asystent Kościelny dla BśwP jest mianowany przez Abp Archidiecezji Gdańskiej. Asystent Oddziału BśwP jest powoływany przez Sztab BśwP.

§3

1. BśwP posługuje się znakiem graficznym zatwierdzonym przez Sztab.
2. Wzory znaków graficznych stosowanych przez BśwP znajdują się w załączniku do Regulaminu.
3. BśwP prowadzi kronikę wydarzeń, w których uczestniczyło.
4. Adres strony internetowej BśwP to www.bractwoswietegopawla.pl.


Rozdział II
Cele i sposoby działania
§4

1. Kardynalnym celem formacji duchowej BśwP jest zbudowanie osobistej relacji z Jezusem Chrystusem; relacja ta pozwoli na realizację dwóch kolejnych:
1.1. na poziomie indywidualnym: osiągnięcie pełni dojrzałości męskiej, chrześcijańskiej, która uwidoczni się w postawie służby i miłości rodzinie, Ojczyźnie, Kościołowi.
1.2. na poziomie Kościoła partykularnego: ewangelizacja i aktywizacja środowisk męskich.
2. Celem BśwP jest formowanie mężczyzn w oparciu o chrześcijańskie wartości, zgodne z nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego, a w szczególności:
2.1. kształtowanie wsród mężczyzn świadomości i odpowiedzialności za Kościół partykularny oraz powszechny,
2.2. wskazywanie właściwych dróg do rozwoju duchowego rodziny,
2.3. propagowanie wartości związanych z ochroną życia, godnością człowieka oraz rodziny,
2.4. ukazywanie chrześcijańskiego stylu życia mężczyzn, opartego na wzorze jakim jest nasz zbawiciel Jezus Chrystus,
2.5. krzewienie tradycyjnych wartości ukorzenionych, w fundamentcie, którym jest Kościół Katolicki,
2.6. kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości,
2.7. odkrywanie oraz ciągłe poszukiwanie powołania mężczyzny we współczesnym świecie, w oparciu o nauczenie Kościoła Katolickiego, a w sposób szczególny prawd teologicznych zawartych w nauczaniu św. Pawła z Tarsu, patrona BśwP,
2.8. poznawanie prawd wiary Kościoła Katolickiego zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego, jak również innych dokumentach, w sposób szczególny Katolickiej Nauki Społecznej.
3. Zgodnie z kanonem 225 Kodeksu Prawa Kanonicznego BśwP realizuje powołanie wynikające z tajemnicy sakramentów chrztu świętego i bierzmowania, aby wypełniać obowiązek, jak zarówno prawo do głoszenia Dobrej Nowiny zawartej w Ewangelii, ażeby Boże przepowiadanie zbawienia było poznane przez wszystkich ludzi na całym świecie i przez nich przyjęte. W sposób szcególny BśwP odnajduje swoje cele wtym Bożym wezwaniu przez:
3.1. głoszenie dobrej nowiny, ukazywanie wartości chrześcijańskich, oraz przekazywanie toposu Jezusa Chrystusa naszego zbawiciela, Jego uczniów oraz świętych, wśród mężczyzn,
3.2. ukazywanie drogi dla tych, którzy odeszli lub nie poznali Chrystusa, aby dołączyli do wspólnoty wierzących w ramach Kościoła Katolickiego,
3.3. wskazywanie kluczowej roli mężczyzny, jako męża i ojca we wspólnocie wierzących w Chrystusa.

§5


1. BśwP realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1.1. systematyczną prace formacyjną i wychowawczą zgonie z nauczaniem Kościoła Katolickiego,
1.2. aktywizację mężczyzn w życiu Kościoła Katolickiego,
1.3. tworzenie oddziałów parafialnych BśwP,
1.4. aktywne uczestniczenie w uroczystościach diecezjalnych,
1.5. organizowanie akcji ewangelizacyjnych, formacyjnych, rekolekcyjnych, wychowawczych, patriotycznych, społecznych mających na celu rozwój mężczyzn oraz ich aktywizację w ramach wspólnoty Kościoła Katolickiego,
1.6. posługę liturgiczną podczas nabożeństw w Kościele,
1.7. wzajemne formowanie się mężczyzn,
1.8. życie na codzień Słowem Bożym,
1.9. pracę nad sobą poprzez stałą modlitwę, ćwiczenia duchowe, spowiedź, jak również lekturę prowadzącą do wzrostu duchowego.


Rodział III
Formacja
§6

1. Formacja BśwP opiera się na nauczaniu Kościoła Katolickiego. W sposób szczególny korzysta z prawd teologicznych zawartych w nauczaniu św. Pawła z Tarsu.
2. Wzorem i kierunkiem formacji męskiej BśwP jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. To On stanowi prawdziwy przykład oraz wzór mężczyzny.
3. Formacja męska opiera się na działaniu wspólnotowym, czynnym, mającym na celu dzielenie się doświadczeniami i wartościami pomiędzy poszczególnymi Braćmi. Mężczyzna formuje się we wspólnym działaniu z innym mężczyzną, gdyż wynika to z jego duchowości.
4. BśwP kształtuje poprzez formację braterską, mająca na celu wzrost takich cnót jak męstwo, wytrwałość, lojalność. Realizuje tę formację poprzez aktywny udział, m.in. w:
1.1. Życiu Kościoła Katolickiego,
1.2. wydarzeniach patriotycznych,
1.3. wydarzeniach społecznych,
5. Rok formacyjny rozpoczyna się we wrześniu, kończy w czerwcu; wyjątkiem sa całoroczne Szwadrony Różańcowe oraz codzienna modlitwa Cichych Braci.
6. Dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku formacyjnego, asystent kościelny wraz ze Sztabem BśwP zatwierdza plan formacyjny na dany rok.
7. Formacja BśwP opiera się na regularnych spotkaniach. Warunkiem koniecznym do właściwego ich przeżycia jest uczestniczenie na spotkaniach co najmniej trzy razy w kwartale.
8. Warunkiem koniecznym do rozwoju duchowego członków BśwP jest uczestnictwo w dniach skupienia, spotkaniach modlitewnych i innych formach akcyjności związanych z formacją BśwP.
9. BśwP oferuje formacje w postaci etapów mających na celu poznanie duchowości mężczyzny oraz odnalezienia jego drogi we współczesnym świecie. Programy realizowane przez BśwP to: Syn-Brat –Ojciec oraz Król – Prorok – Kapłan.

§7
Formacja regularna

1. BśwP najpełniej realizuje swoje cele regulaminowe poprzez uczestnictwo w cotygodniowej, wspólnotowej Eucharystii, gdzie dziękując za Ofiarę Chrystusa, mężczyźni mogą wzmocnić się do dalszej walki o wiarę.
2. Formą agapy jest spotkanie formacyjne. Spotkania polegają na wspólnym studiowaniu Pisma Świętego, pracy formacyjnej BśwP, prezentacjach Braci o ważnych wartościach męskich lub wskazujących aspekty życia chrześcijańskiego we współczesnym świecie, wykładach gości specjalnych.
3. BśwP organizuje spotkania otwarte dla mężczyzn w diecezji: zaprasza na mszę świętą w intencji mężczyzn. Wykład na spotkaniu dotyczy duchowości męskiej lub wartości ważnych dla mężczyzn.
4. Okresowo Bractwo organizuje Dni Skupienia, wg aktualnego planu formacyjnego na dany rok.
5. Ważnym aspektem formacji regularnej jest pracę nad sobą poprzez stałą modlitwę, ćwiczenia duchowe, jak również lekturę prowadzącą do wzrostu duchowego.

§8
Formacja hierarchiczna

1. BśwP prowadzi hierarchiczną formację mężczyzn opartą na trzech tożsamościach, trzech rolach, które pełni mężczyzna w życiu, realizując się w trzech podstawowych powołaniach człowieka: małżeństwo, kapłaństwo, samotność:
1.1. Syn - Brat - Ojciec,
1.2. Kapłan - Król - Prorok
2. Formacja SYN jest realizowana w oparciu o postać Mojżesza; uczy odnalezienia Bożego planu na życie mężczyzny, odczucia synostwa Bożego, aprobaty swojej męskości, zrozumienia swojego powołania, a następnie posłuszeństwa Bogu w jego realizacji.
3. Formacja BRAT jest realizowana w oparciu o postać Józefa Egipskiego; uczy braterstwa, lojalności, towarzyszenia w trudach; daje umiejętność odkrywania swoich ran, ich leczeniu przez Chrystusa oraz przebaczania bliźnim
4. Formacja OJCIEC jest realizowana w oparciu o postać Abrahama; uczy przywództwa służebnego, zawierzenia Bogu, troski o innych, gotowości oddawania życia, duchowego przewodniczenia, bycia wzorem Boga Ojca dla swoich dzieci.
5. Postacią, która łączy wszystkie trzy postawy jest Jezus Chrystus: Syn Boga Ojca, Brat nasz przybrany, z Ojcem zjednoczony w Trójcy Przenajświętszej
6. Formacja Syn-Brat-Ojciec jest realizowana albo w postaci jedniodniowych warsztatów (dla każdego etapu), lub w serii krótszych spotkań.
7. Formacja jest hierarchiczna, tzn najniższym etapem jest SYN (KAPŁAN), potem BRAT (KRÓL); najwyższym OJCIEC (PROROK).
8. Członkowie Bractwa są zobowiązani do uczestniczenia w formacji wg w.w. kolejności.

§9
Formacja modlitewna

1. Każde spotkanie formacyjne jest rozpoczynane i kończone wspólnotową modlitwą.
2. Bractwo regularnie modli się w tzw. Szwadronach Różańcowych w intencjach Bractwa, opiekunów duchowych i we wszystkich intencjach polecanych modlitwie Bractwa na dany miesiąc. Uczestnictwo w Szwadronie Różańcowym jest dobrowolne. Zmiany tajemnic co miesiąc kalendarzowy, zawsze od 1go danego miesiąca, w systemie ciągłym (bez przerw wakacyjnych).
3. Szwadron odmawia pełen zestaw czterech tajemnic różańcowych
4. Bracia są zachęcani do podejmowania indywidualnych modlitw i postów.
5. BśwP otacza szczególną modlitwą żywych i zmarłych członków Bractwa i ich rodziny.

§10
Formacja patriotyczna

1. Mając świadomość ogromnego dziedzictwa płynnącego z bogactwa historii naszego Narodu, pragniemy podjąć pogłębioną formację patriotyczną.
2. Zobowiązuje nas do tego 1050 letnia historia Polski związana nierozdzielnie z chrztem, który wprowadził nas do chrześcijańskiej rodziny narodów. Pragniemy podjąć kontynuację wielkich czynów naszych ojców począwszy od Mieszka I, św. Wojciecha, św. Stanisława Bp., przez obrońców wiary, Kościoła i ojczyzny, aż po męczenników XX wieku: św. Maksymiliana i błog. Ks. Jerzego Popiełuszkę. Mamy w świadomości rolę św. Jana Pawła II, naszego wielkiego rodaka. Nasz patriotyzm chcemy budować na etosie, który wyznaczyli Żołnierze Wyklęci, bohaterowie naszego kraju, niezłomni w walce o wolność i niepodległość naszej ojczyzny, jak również ruch społeczny Solidarność, który przyczynił się do obalenia komunizmu. Chcemy w tym duchu formować siebie samych, nasze rodziny i dzieci oraz oddziaływać na społeczeństwo. Kiedy zaszła by taka potrzeba stanąć w obronie wartości, Kościoła i ojczyzny.


Rozdział IV
Posługa liturgiczna
§11

1. BśwP najpełniej zbliża się do Chrystusa poprzez uczestnictwo w świętej Liturgii Kościoła Katolickiego, co jest podstawą formacji BśwP.
2. BśwP pragnie uczestniczyć w służbie uwielbienia Boga i wypełnienia Jego zamysłu zjednoczenia w Chrystusie. Eklezjalny wymiar Kościoła jako ludu świętego, zjednoczonego i zorganizowanego pod zwierzchnictwem następców apostołów, biskupów, ukazuje nam sens Liturgii jako celebracji całej wspólnoty, Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa w pełnym zjednoczeniu ze swoją Głową.
3. BśwP pragnie realizować postanowienia regulaminowe mówiące o aktywizacji mężczyzn w Kościele, poprzeż realizację słów zawartych w Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium mówiącej o posłudze świeckich wiernych w ramach liturgii: „Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą funkcje liturgiczną. Niech więc wykonują swój urząd z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego”.
4. BśwP starannie wychowuje braci do posługi w duchu liturgii oraz przygotowuje do odpowiedniego i zgodnego z przepisami liturgicznymi wykonywania przypadających czynności w ramach nabożeństwa.
5. Pismo Święte ma doniosłe znaczenie w odprawianiu liturgii. Każdy z Braci realizuje cele regulaminowe poprzez publiczne czytanie, tekstów natchnionych wobec wspólnoty Kościoła.

§12

1. Strój liturgiczny Bractwa został zaprojektowany w celu identyfikacji BśwP podczas posługi w ramach nabożeństw oraz innych formach aktywności BśwP.
2. Wzór stroju liturgicznego jest zakceptowany przez Sztab BśwP. Nie wolno modyfikować stroju bez zgody Sztabu BśwP.


Rodział V
Władze Kościelne
§13

1. Przełożonym generalnym BśwP jest sprawujący posługę Arcybiskup diecezji, mający tytuł honorowy Generała Bractwa świętego Pawła.
2. Generał BśwP sprawuje pieczę nad rozwojem duchowym członków BśwP.
3. Przełożony generalny Bractwa pełniący posługę honorową, nie ponosi odpowiedzialności finansowej i majątkowej, wynikającej z działalności BśwP i podmiotu, poprzez który bractwo finansuje swoją działalność.
4. Generał BśwP jest zwolniony z obowiązków wynikających z regulaminu BśwP.

§14

1. Aby wspierać braci w realizacji postanowień regulaminowych Generał BśwP posyła Diecezjalnego Asystenta Kościelnego, reprezentującego Jego osobę w strukturach BśwP.
2. Asystent diecezjalny sprawuje pieczę nad rozwojem duchowym i patriotyczno-społecznym, poprzez:
2.1. sprawowanie funkcji ojca duchownego,
2.2. udzielanie Sakramentów,
2.3. włączanie BśwP w życie Kościoła Partykularnego,
2.4. dbanie o formację BśwP, aby była zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego,
2.5. dbanie o właściwy rozwój relacji braterskich członków BśwP,
2.6. dbanie o właściwy rozwój patriotyczno-społeczny członków BśwP.
3. Podczas pełnienia funkcji Diecezjalnego Asystenta Kościelnego dana osoba nie może pełnić funkcji w Sztabie
4. Sztab BśwP ma prawo wystąpić o powołanie nowego diecezjalnego asystenta kościelnego.


Rozdział VI
Struktury
§15

1. Władzą BśwP jest Sztab BśwP, który liczy od 3 do 7 Braci.
2. Kandydaturę do Sztabu może zgłosić każdy pełnoprawny członek BśwP, z poparciem co najmniej pięciu braci.
3. Członkowie Sztabu BśwP są powoływani i odwoływani w głosowaniu Sztabu większością głosów.
4. Sztab przegłosowuje uchwały większością dwóch/trzecich głosów, w obecności wszystkich członków Sztabu lub upoważnionych pełnomocników.
5. Pełnomocnikiem członka sztabu może być tylko inny członek Sztabu BśwP.
6. Władze oddziałów nie są zaliczane do Sztabu Bractwa.
7. Sztab BśwP ma prawo usunięcia poszczególnych członków BśwP jeśli zachodzi taka potrzeba.
8. Organizacja pracy Sztabu pozostaje w gestii członków Sztabu.
9. Do reprezentowania Sztabu BśwP uprawnionych jest minimalnie dwóch członków BśwP działających łącznie. Możliwa jest też jednoosobowa reprezentacja, która musi być udokumentowana pisemnym pełnomocnictwem Sztabu wg par 15 pkt 4.

§16

1. Głównym zadaniem Sztabu jest wypełnianie celów regulaminowych, a w szczególności:
1.1. opracowanie planu formacyjnego i jego realizowanie,
1.2. aktywizacja poszczególnych Braci,
1.3. przypisywanie Braciom zadań do wykonania i ich egzekwowanie,
1.4. szukanie możliwości uczestniczenia BśwP w życiu Kościoła partykularnego i powszechnego,
1.5. dbanie o jakość przekazywanych treści dla BśwP,
1.6. przyjmowanie nowych członków,
1.7. powoływanie kolejnych Oddziałów BśwP i ich wspieranie,
1.8. reprezentowanie BśwP na zewnątrz oraz nadawania / odwoływania prawa do reprezentacji BśwP,
1.9. przygotowanie sprawozdania rocznego,
1.10. przewodzenie i organizacja spotkań,
1.11. kontrola i opiniowanie wszystkie projektów prowadzonych w ramach BśwP,
1.12. informowanie BśwP o podjętych uchwałach
1.13. bycie otwartym na zapytania, sugestie i propozycje współbraci
1.14. otaczanie modlitwą asystenta diecezjalnego BśwP.

§17

1. Nowy Oddział BśwP jest powoływany decyzją Sztabu BśwP.
2. Do istnienia Oddziału BśwP wymaganych jest minimum pięciu kandydatów.
3. Oddziały realizują formację BśwP wg regulaminu.
4. Pierwszym liderem Oddziału musi być pełnoprawny członek Bractwa, który jest posłany przez Sztab BśwP.
5. Kolejny Lider oddziału jest wybierany przez członków oddziału i zatwierdzany przez Sztab BśwP – najwcześniej po pół roku działalności Oddziału.
6. Oddziały BśwP moga powstawać nie tylko przy parafiach.
7. W wypadku oddziału przy parafialnego niezbędna jest zgoda Proboszcza parafii.
8. Asystent kościelny oddziału oraz lider danego Oddziału jest akceptowany przez Sztab Bractwa.
9. Działalność Oddziału może być zawieszona przez Sztab BśwP.
10. Oddziały uczestniczą w akcjach i spotkaniach BśwP na poziomie diecezjalnym.
11. Władze Oddziału składają sprawozdanie roczne z działalności oddziału na ręcę Sztabu BśwP, najpóźniej do końca lipca za ubiegły rok formacyjny.


Rozdział VII
Członkowie
§18

1. Członkiem BśwP może zostać mężczyzna, pełnoletni, katolik, świecki lub duchowny.
2. Ponadto warunkiem stanowiącym o przynależeniu do BśwP jest utożsamianie się z celami regulaminowymi i deklarowane oraz czynne uczestnictwo w realizacji tych celów.
3. O przyjęciu danego mężczyzny do BśwP decyduje Sztab BśwP.
4. Pełnoprawny członek BśwP nazywany jest Bratem BśwP.

§19

1. Aby stać się pełnoprawnym członkiem BśwP, należy przejść okres kandydatury.
2. Osoba przechodząca ten okres nazywana jest kandydatem na brata.
3. Kandydat na brata jest pod opieką wyznaczonego przez Sztab BśwP brata.
4. Czas trwania kandydatury jest ustalany przez Sztab BśwP.
5. Kandydat na brata utożsamia się z działalnością Bractwa i czynnie współpracuje ze wspólnotą.
6. Aby zostać pełnoprawnym członkiem BśwP należy przebyć formację SYN.
7. Kandydat na brata, który pragnie ukończyć kandydaturę składa pisemną prośbę o przyjęcie do BśwP, popartą przez dwóch pełnoprawnych członków BśwP, na ręcę jednego z członków Sztabu BśwP.
8. Uroczyste włączenie do wspólnoty BśwP odbywa się podczas Eucharystii: nowy Brat składa przyrzeczenie BśwP oraz jest obdarzony specjalnym błogosławieństwem asystenta kościelnego BśwP.
9. Potwierdzeniem członkostwa w Bractwie św. Pawła jest uzyskanie imiennej legitymacji.

§20

1. Członek BśwP ma prawo do:
a. podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących działalności BśwP: zarówno na forum Bractwa, jak i bezpośrednio do Sztabu
b. otrzymywania informacji o planie formacyjnym i uchwałach Sztabu
c. brania czynnego udziału we wszystkich wydarzeniach z udziałem BśwP
d. zgłaszania z poparciem pięciu współbraci kandydatury do Sztabu
e. udzielania się w realizacji celów i projektów BśwP,
f. świadczenia o wartościach przekazywanych w ramach działalności BśwP.

§21

1. Członek BśwP ma obowiązek przestrzegać postanowień regulaminu oraz uchwał Sztabu BśwP.
2. Członek BśwP jest zobowiązany do czynnego udziału w dziełach BśwP oraz regularnie uczestniczyć w spotkaniach BśwP.
3. Brat BśwP ma obowiązek świadczyć swoim życiem o wartościach przekazywanych w ramach formacji BśwP.
4. W otwartości na działanie Ducha Świętego, bracia są zobowiązani do prawdziwego oraz systematycznego życia sakramentalnego w Kościele Katolickim.
5. Bracia żyjący w stanie małżeńskim, zgodnie z własnym powołaniem, mają szczególny obowiązek przyczynić się do budowania Ludu Bożego przez małżeństwo i rodzinę.

§22

1. Uznając wartość wsparcia modlitewnego, zwłaszcza osób chorych, cierpiących, Bractwo św. Pawła zaprasza mężczyzn do wspierania dzieła Bractwa jako tzw. Cichy Brat.
2. Cisi Bracia zobowiązują się do codziennej modlitwy ofiarowując cierpienia Jezusowi w intencjach Kościoła i Bractwa świętego Pawła. Tekst modlitwy jest przekazany Cichemu Bratu po uzyskaniu deklaracji chęci bycia Cichym Bratem.
3. Modlitwie ofiarowania cierpienia towarzyszy dowolna modlitwa (Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, inne) w intencjach szwadronu różańcowego Bractwa.
4. Potwierdzeniem bycia Cichym Bratem jest uzyskanie specjalnej legitymacji Bractwa.
5. Cichy Brat jest zwolniony z regularnego uczestnictwa w spotkaniach Bractwa i czynnego udziału w dziełach BśwP oraz nie uczestniczy w zgłaszaniu kandydatów do Sztabu, jak i nie może reprezentować Bractwa.
6. Raz do roku, Sztab organizuje spotkanie Bractwa św. Pawła z Cichymi Braćmi.

§23

1. Skreślenia z listy braci BśwP dokonuje Sztab BśwP, w następujących przypadkach:
1.1. Otrzymanie rezygnacji z przynależności do BśwP, złożona pisemnie lub ustnie do Sztabu BśwP,
1.2. śmierć brata,
1.3. nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub uchwał Sztabu BśwP,
1.4. głoszenie swoim życiem wartości niezgodnych z działalnością BśwP,
1.5. innych powodów podanych przez Sztab BśwP.


Rozdział VIII
Reprezentowanie BśwP
§24

1. Zgodę na reprezentowanie BśwP udziela Sztab BśwP.
2. Członkowie Sztabu BśwP mogą indywidualnie reprezentować BśwP wg par 15 ustęp .9
3. Reprezentowanie członków BśwP wobec władz publicznych, Kościelnych, sądowych oraz mediów, we wszystkich ważnych dla BśwP sprawach mają prawo tylko bracia posługujący w Sztabie BśwP lub na podstawie pisemnego upoważnienia Sztabu.
4. Do reprezentowania BśwP na spotkaniach w ramach działania Kościoła Katolickiego, z zastrzeżeniem ust. 3, uprawnionych jest dwóch członków BśwP działających łącznie.
5. Publikowanie i propagowanie konferencji, artykułów, materiałów formacyjnych; wykorzystanie symboli / logo Bractwa, przedstawianie się jako przedstawieciel Bractwa bez zgody Sztabu BśwP jest zabronione.

§25

1. Specjalną posługą w ramach BśwP jest praca Rzecznika Prasowego BśwP.
2. Rzecznik Prasowy BśwP jest wybrany przez Sztab BśwP.
3. Rzecznik Prasowy BśwP ma prawo reprezentować BśwP w mediach.
4. Rzecznik Prasowy BśwP ma obowiązek przedstawienia Sztabowi rocznego sprawozdania ze swojej pracy na rzecz Bractwa do końca lipca każdego roku.


Rozdział IX
Majątek i działalność gospodarcza BśwP
§26

1. BśwP nie posiada osobowości prawnej.
2. BśwP nie prowadzi działalności finansowej oraz nie posiada żadnego majątku.
3. Wszelka działalność BśwP wymagająca nakładów finansowych jest realizowana poprzez fundację Gladius Gloriae z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000310130 .
4. Archidiecezja Gdańska i Władze Kościelne nie ponoszą odpowiedzialności finansowej i majątkowej za żadne zobowiązania BśwP oraz wyżej wymienionej fundacji.
5. Członkowie BśwP nie ponoszą odpowiedzialności finansowej i majątkowej za żadne zobowiązania BśwP oraz wyżej wymienionej fundacji.


Rozdział X
Przepisy Końcowe
§27

1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Sztab BśwP, na podstawie uchwały powziętej bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Sztabu osobiście lub pełnomocników członków Sztabu zgodnie z §15 ust.4 oraz 5.
2. Zmieniony regulamin musi być przedstawiony Asystentowi Kościelnemu oraz przez niego zakceptowany.

§28

1. BśwP może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Sztabu BśwP, powziętej bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Sztabu osobiście lub pełnomocników członków Sztabu zgodnie z §15 ust. 4 oraz 5.
2. Rozwiązanie BśwP musi być zaakceptowane przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.

§29

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, ostateczną decyzję podejmuje Sztab BśwP.

Przyjęto w Gdańsku, 09.12.2016

Diecezjalny Asystent Kościelny
i Sztab Bractwa św. Pawła:
1. ks. Krzysztof Ławrukajtis
2. Rafał Mołas
3. Waldemar Szczuka
4. Przemysław Kurkowski


© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group