Fundacja Gladius Gloriae działa głównie na terenie Gdańska. Naszym celem jest: wspieranie wszelkich dzieł i inicjatyw różnych organizacji katolickich, a w szczególności Grupy Uwielbienia Bożego Miłosierdzia oraz Bractwa Świętego Pawła. Nasze działanie opiera się na działalności ewangelizacyjnej i charytatywnej. Pomagamy potrzebującym, ubogim, opuszczonym, niepełnosprawnym, doraźnie udzielamy pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. Wspieramy lokalny Kościół, ewangelizując i posługując modlitwą, starając się tworzyć i ożywiać wspólnoty charyzmatyczne.

Drugim ramieniem naszej działalności jest szerzenie wartości patriotycznych i społecznych oraz działania skierowane na wszechstronny rozwój Gdańska i regionu gdańskiego. W tym celu staramy się aktywizować wspólnoty i społeczności lokalne, a także pielęgnować poczucie patriotyzmu oraz kształtować świadomość historyczną, obywatelską i kulturową. Staramy się też, zwłaszcza między sobą, zachęcać do zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osoby bezrobotne lub zagrożone zwolnieniem z pracy oraz zdobywać doświadczenie zawodowe.

Organizując poszczególne akcje lub zapraszając gości, chcemy kształtować świadomość pozytywnego wspierania rozwoju nauki, edukacji, oświaty oraz wychowania dzieci i młodzieży.

O podejmowanych przez nas inicjatywach można dowiedzieć się ze strony bswp.pl, gubm.pl oraz z portalu tozsamosc.net, a także śledząc profil Bractwa Świętego Pawła na Facebooku.

Aby zrealizować wszystkie postawione sobie cele, codziennie staramy się pozyskiwać środki materialne i finansowe na rzecz wspierania dzieł i inicjatyw Bractwa Świętego Pawła oraz Grupy Uwielbienia Bożego Miłosierdzia.


 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.

 1. Fundacja „GLADIUS GLORIAE", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez fundatora Waldemara Pawła Szczuka, zwanego dalej Fundatorem, w akcie notarialnym z dnia 20.06.2008r., sporządzonym przed notariuszem Anną Tarasiuk - Skarbek w kancelarii notarialnej w Gdyni, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja może używać odpowiednika nazwy w językach obcych, a także wyróżniającego znaku graficznego.
 3. Fundacja jest apolityczna.

 

§2.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
 4. Na podstawie uchwał Zarządu, Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego oraz nabywać i zbywać udziały i akcje w spółkach kapitałowych.
 5. Fundacja może ustanawiać medale honorowe, dyplomy uznania i inne wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 6. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 7. Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej
 8. Fundacja posiada osobowość prawną.

 

II. PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§3.

Celem Fundacji jest:

 1. Wspieranie wszelkich dzieł i inicjatyw różnych organizacji katolickich, w szczególności:
  1. Grupy Uwielbienia Bożego Miłosierdzia
  2. Bractwa Świętego Pawła
 2. Działalność ewangelizacyjna i charytatywna polegająca w szczególności na:
  1. Pomocy potrzebującym, ubogim, opuszczonym, niepełnosprawnym,
  2. Pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
  3. Ewangelizacji i posłudze modlitewnej,
  4. Tworzeniu i ożywianiu wspólnot charyzmatycznych.
 3. Działalność patriotyczna i społeczna oraz działania skierowane na wszechstronny rozwój Gdańska i regionu gdańskiego polegające w szczególności na:
  1. Aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych,
  2. Pielęgnowaniu patriotyzmu oraz kształtowaniu świadomości historycznej, obywatelskiej i kulturowej,
  3. Podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej i europejskiej,
  4. Prowadzeniu oraz wspieraniu kultury i dziedzictwa narodowego, w tym również w odniesieniu do tradycji religijnych współistniejących w mieście i regionie,
  5. Współpracy i pomocy Polonii i Polakom za granicą,
  6. Promocji Miasta Gdańska i kraju za granicą,
  7. Budowie społeczeństwa obywatelskiego przez współdziałanie m.in. z rodzinami, seniorami (w tym kombatantami) a także osobami i organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  8. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz nabywaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
  9. Wspieraniu rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowaniu dzieci i młodzieży.

 

§4.

Realizacja celów Fundacji osiągana jest poprzez podejmowanie następujących zadań:

 1. Gromadzenie środków materialnych i finansowych na rzecz wspierania dzieł i inicjatyw Bractwa Świętego Pawła oraz Grupy Uwielbienia Bożego Miłosierdzia,
 2. Podejmowanie działań ewangelizacyjnych,
 3. Organizowanie charyzmatycznych spotkań modlitewnych, warsztatów i rekolekcji oraz ich transmisję, archiwizację nagrań i ich odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie,
 4. Podejmowanie pomocy charytatywnej,
 5. Organizowanie wydarzeń i imprez kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych, naukowych tj. zgromadzeń publicznych, wieców, debat, dyskusji, odczytów, zebrań, wykładów, seminariów, sympozjów, wystaw i prac badawczych,
 6. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w § 9,
 7. Prowadzenie akcji informacyjnych za pośrednictwem dostępnych narzędzi komunikacji (media elektroniczne, działalność wydawnicza, publikacje prasowe, udział w programach radiowych i telewizyjnych), oraz inne dostępne formy współpracy ze środkami masowego przekazu,
 8. Inspirowanie, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z aktywnymi osobami oraz środowiskami, instytucjami i organizacjami kulturalnymi, oświatowymi, edukacyjnymi, artystycznymi i społecznymi zarówno w Polsce jak i za granicą a także z organami administracji państwowej i samorządowej,
 9. Prowadzenie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, fundowanie stypendiów, nagród i wyróżnień oraz inne formy wspierania osób czy instytucji, których działalność jest zgodna z celami i zadaniami realizowanymi przez Fundację.

 

§5.

 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami, dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 3. W ramach realizacji celowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

 

III. MAJĄTEK FUNDACJI
§6.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski obejmujący kwotę 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/ 100) wniesioną przez fundatora.
 2. Majątek Fundacji uzupełniany będzie dochodami pochodzącymi z:
  1. Prowadzonej działalności gospodarczej;
  2. Majątku ruchomego i nieruchomego;
  3. Mienia oddanego Fundacji w użytkowanie;
  4. Darowizn, spadków, zapisów;
  5. Subwencji i dotacji;
  6. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  7. Dywidend i zysków z akcji i udziałów;
  8. Odsetek bankowych;
  9. Innych przewidzianych prawem źródeł.
 3. Majątek Fundacji lokowany jest na rachunkach bankowych, i w papierach wartościowych.
 4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów działalności Fundacji.
 5. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że te środki mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może je przeznaczyć na dowolny cel statutowy.
 6. Majątek Fundacji może być zbywany pod warunkiem przeznaczenia uzyskanej ceny sprzedaży na działalność statutową Fundacji.

 

§7.

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§8.

 1. Poza działalnością statutową fundacja prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczane są na realizowanie celów statutowych Fundacji.
 2. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacja przeznacza środki w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/1 00).

 

§9.

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

 1. Produkcja artykułów spożywczych (10);
 2. Produkcja napojów (11);
 3. Produkcja wyrobów tekstylnych (13);
 4. Produkcja odzieży (14);
 5. Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (16);
 6. Produkcja papieru i wyrobów z papieru (17);
 7. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18);
 8. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (22);
 9. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (23);
 10. Produkcja metali (24);
 11. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25);
 12. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (26);
 13. Produkcja urządzeń elektrycznych (27);
 14. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (28);
 15. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (29);
 16. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (30);
 17. Produkcja mebli (3 1);
 18. Pozostała produkcja wyrobów (32);
 19. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33);
 20. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (38);
 21. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39);
 22. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41);
 23. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42);
 24. Roboty budowlane specjalistyczne (43);
 25. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (45);
 26. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46);
 27. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47);
 28. Transport lądowy oraz transport rurociągowy (49);
 29. Transport wodny (50);
 30. Transport lotniczy (51);
 31. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (52);
 32. Działalność pocztowa i kurierska (53);
 33. Zakwaterowanie (55);
 34. Działalność usługowa związana z wyżywieniem (56);
 35. Działalność wydawnicza (58);
 36. Działalność związana z produkcją filmów, nagrali wideo, programów telewizyjnych, nagrali dźwiękowych i muzycznych (59);
 37. Nagrywanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (60);
 38. Telekomunikacja (61);
 39. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62);
 40. Działalność usługowa w zakresie informacji (63);
 41. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64);
 42. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (66);
 43. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68);
 44. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (69);
 45. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (70);
 46. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73);
 47. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (74);
 48. Wynajem i dzierżawa (77);
 49. Działalność związana z zatrudnieniem (78);
 50. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79);
 51. Działalność detektywistyczna i ochroniarska (80);
 52. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych (81);
 53. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (82);
 54. Edukacja (85);
 55. Opieka zdrowotna (86);
 56. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87);
 57. Pomoc społeczna bez zakwaterowania (88);
 58. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90);
 59. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93);
 60. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (95).
 61. Działalność wymagająca zezwolenia lub koncesji zostanie uruchomiona po ich uzyskaniu.

 

V. ORGANY FUNDACJI
§
10.

 1. Organami fundacji są:
 2. Rada Fundacji,
 3. Zarząd Fundacji.
 4. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, nadzorującym i opiniującym Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 6. Fundator może być członkiem organu Fundacji.

 

VI. RADA FUNDACJI
§
11.

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków..
 3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator lub osoby przez Fundatora upoważnione.
 4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Fundatorowi lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
 9. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 10. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 11. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności minimum połowy składu Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 12. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
  1. Powoływanie i odwoływanie składu Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu,
  2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
  3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
  4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
  5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  6. Nadzór nad działalnością Fundacji,
  7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 13. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
  1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
  2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

VII. ZARZĄD FUNDACJI
§12.

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na czas nieokreślony
 2. W przypadku wyboru zarządu wieloosobowego, Rada Fundacji wskazuje funkcje pełnione przez poszczególnych członków Zarządu.
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w każdym czasie w drodze uchwały.
 4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. Uchwalanie regulaminów,
  3. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,
  6. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  7. Występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w obecności minimum połowy składu członków Zarządu,
 6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu,
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,
 8. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 9. W przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu umocowany jest do samodzielnego działania. W przypadku zarządu wieloosobowego - każdy członek Zarządu uprawniony jest do składania oświadczeń i reprezentowania fundacji samodzielnie.
 10. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
 11. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek odwołania, zrzeczenia się funkcji bądź śmierci członka zarządu.
 12. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu w każdym czasie
 13. Fundator może być członkiem Zarządu i może pełnić funkcję Prezesa Zarządu.
 14. Członek zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§13.

 1. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami.
 2. Decyzję o połączeniu podejmie jednomyślnie Zarząd Fundacji.
 3. Z momentem przejęcia fundacja przejmowana przestaje istnieć, a jej majątek przechodzi na fundację przejmującą.

 

§14

 1. Modyfikacja celów Fundacji należy do wyłącznej kompetencji Fundatora lub osób przez niego upoważnionych.
 2. Decyzję w sprawie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podejmowanej na wniosek Zarządu.

 

§15.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzje o likwidacji podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę.
 3. W ramach czynności likwidacyjnych Zarząd zakończy bieżące sprawy fundacji, ureguluje zobowiązania wobec wierzycieli i przekaże pozostały po likwidacji majątek fundacji podmiotowi, którego cele działania są zbieżne z celami działania fundacji.
 4. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Zarząd.

 

§16.

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.


© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group