Regulamin Portalu

§1
WSTĘP

 

 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu internetowego Tożsamość.net - niniejszy dokument określa prawa i obowiązki Użytkowników portalu jak również zakres odpowiedzialności Administratora portalu.
 2. Każdy Użytkownik portalu Tożsamość.net powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. W momencie rejestracji w portalu każdy Użytkownik, by móc podejmować dalsze czynności, musi wyrazić zgodę i akceptację wszystkich jego postanowień. Użytkownik jest osobą zarejestrowaną w portalu, korzystającą z jego zasobów lub publikującą własne materiały (teksty, zdjęcia, pliki wideo i inne).
 3. Administrator jest podmiotem zarządzającym i prowadzącym portal Tożsamość.net. Wydawcą portalu internetowego Tożsamość.net jest Fundacja Gladius Gloriae z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Narewska 3, 80-110 Gdańsk,
  NIP 5833227227, KRS GD.VII NS-REJ.KRS/30374/16/194.
 4. Adres internetowy portalu Tożsamość.net to http://www.tozsamosc.net

 

 §2
MISJA PORTALU

 

 1. Misją portalu Tożsamość.net jest głoszenie Ewangelii, szerzenie wartości zgodnych z nauką Kościoła Katolickiego, wartości patriotycznych, wartości związanych z poszanowaniem godności i praw człowieka.
 2. Treść portalu Tożsamość.net jest skierowana do mężczyzn pragnących osiągnąć dojrzałość duchową i intelektualną, która uwidoczni się w odpowiedzialnej postawie za swoją rodzinę, parafię, środowisko i ojczyznę.
 3. Portral Tożsamość.net prowadzony jest przez Fundację Gladius Gloriae
  oraz Bractwo Świętego Pawła – męskiej formacji działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wartości przekazywane na portalu Tożsamość.net
  są zgodnę z celami regulaminowymi Bractwa Świętego Pawła oraz z celami statutowymi Fundacji Gladius Gloriae.

 

 §3
WSPÓŁPRACA Z KOŚCIOŁEM

 

 1. Portal Tożsamość.pl jest prowadzony współpracy z Diecezjalnym Asyatentem Kościelnym Bractwa świętego Pawła (DAK).
 2. DAK jest wyznaczany przez odpowiednie władze Kościelne zgodnie z §14 pkt.1 Regulaminu Bractwa świętego Pawła, przyjętym w Gdańsku dnia 9 grudnia 2016 roku.
 3. Podczas pełnienia funkcji DAK dana osoba duchowna nie może pełnić funkcji redaktora naczelnego portalu Tożsamość.net.
 4. Redaktorem Naczelnym portalu Tożsamość.net jest osoba duchowna zaakceptowana przez Sztab Bractwa św. Pawła, władze Fundacji Gladius Gloriae oraz zatwierdzona przez DAK.
 5. Redaktor Naczelny portalu Tożsamość.net dobiera sobie współpracowników redakcyjnych według swoich wytycznych, bez zatwierdzenia każdorazowego przez Sztab Bractwa świętego Pawła.
 6. Sztab Bractwa świętego Pawła zastrzega sobie możliwość odwołania Redaktora Naczelnego oraz każdego członka zespołu redakcyjnego.

 

§4
ZASADY KORZYSTANIA

 

 1. Korzystanie z portalu Tożsamość.net jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Warunkiem korzystania z portalu jest zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie określonych w nim zasad.
 3. Użytkownik uzyskuje pełne prawo do korzystania z portalu - w szczególności
  do publikowania własnych materiałów oraz dostępu do wszystkich udostępnionych przez Administratora zasobów portalu - po zarejestrowaniu.
 4. Procedura zarejestrowania i utworzenie Konta Użytkownika (miejsce w portalu, za pośrednictwem którego Użytkownik może wprowadzać dane i nimi zarządzać) polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i wprowadzeniu danych osobowych, które są zgodne z prawdą.
 5. Administrator ma prawo odmówić rejestracji lub usunąć profil Użytkownika,
  gdy stwierdzi, że podane przez niego dane są fałszywe.
 6. Administrator ma prawo zażądać od Użytkownika potwierdzenia prawdziwości podanych przez niego danych osobowych.
 7. Zamieszczać komentarze, dodawać zdjęcia i inne materiały może każdy zalogowany Użytkownik.
 8. Użytkownik, zamieszczający na portalu zdjęcie, przedstawiające jego wizerunek, zezwala Administratorowi portalu na jego wykorzystanie dla celów świadczonych przez Administratora usług w portalu.
 9. Użytkownik, zamieszczający na portalu dane osobowe, informacje lub zdjęcia innych osób, oświadcza, że zrobił to w sposób legalny i za zgodą tych osób.
 10. Użytkownik, zamieszczający na portalu materiały własne (zdjęcia, teksty, dźwięki, materiały wideo) oświadcza, że posiada on do nich prawa autorskie lub uzyskał zgodę autora na ich opublikowanie i tym samym nie narusza dóbr osób trzecich. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.
 11. Użytkownik nie może prowadzić działań, które mogą utrudnić innym Użytkownikom korzystanie z portalu lub które mogą destabilizować działanie portalu.
 12. Użytkownik portalu wyraża zgodę, że nie będzie podszywał się pod inne osoby lub organizacje (dotyczy to także loginu), nie będzie także działał na niekorzyść innych Użytkowników.
 13. W przypadku dopuszczenia się działań niezgodnych z którymkolwiek postanowieniem niniejszego Regulaminu Administrator ma prawo zablokować profil Użytkownika jak również podjąć stosowne czynności, w tym te, które zmierzają do naprawienia poniesionych przez Administratora z winy Użytkownika szkód.
 14. Administrator będzie rozpatrywał reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Administrator zastrzega sobie prawo
  do niereagowania na zgłoszoną reklamację, jeśli będzie ona wynikiem nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

 

§5
PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 1. Użytkownik ma prawo do prezentowania swoich komentarzy i opinii
  pod warunkiem, że nie narusza tym powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub chronionych dóbr innych osób i instytucji.
 2. Użytkownik ma prawo zamieszczać treści, do których ma tytuł prawny (prawo
  do publikowania i rozpowszechniania).
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na portalu, które są ich prywatnymi opiniami i poglądami.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, edycji, kopiowania, publikacji, promowania nadesłanych przez Użytkowników treści nadesłanych
  jako „artykuł użytkownika”. Administrator ma także prawo do nieumieszczenia
  na portalu treści nadesłanych przez Użytkowników.
 5. Wraz z zamieszczeniem przez Użytkownika treści na portalu Administrator nabywa nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystywanie tych treści
  w portalu. Użytkownik zrzeka się także wszelkich roszczeń w przypadku
  ich wykorzystania przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem portalu (w tym także celach promocyjnych).
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały, jakie umieścił na portalu. W szczególności odpowiedzialność wynikającą
  z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego lub z ustawy o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz.632) i prawo karne (
 7. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać na portalu Tożsamość.net treści, które:
  1. naruszają obowiązujące w Polsce prawo
  2. naruszają prawa innych osób lub podmiotów trzecich
  3. są obraźliwe, wulgarne lub zawierają groźby skierowane pod adresem osób trzecich
  4. zawierają treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołują do przemocy, mają charakter pornograficzny lub propagują satanizm lub nauki sekt
  5. zawierają spam
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania bez powiadomienia wymienionych w pkt. 7 niniejszego Regulaminu treści.
 9. Użytkownik nie może bez porozumienia z Administratorem umieszczać na portalu banerów reklamowych ani żadnych innych treści, które spełniałyby podobne funkcje.
 10. Administrator bezwarunkowo będzie interweniował w każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie w szczególności
  7-9.
 11. Administrator zobowiązuje się do zapewniania Użytkownikom portalu
  jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie
  do usług, które będą wynikiem dokonywania zmian i ulepszeń portalu jak również za przerwy, które są wynikiem działania siły wyższej, awarii sprzętu
  lub niedozwolonej ingerencji Użytkowników.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych
  do okresowego wyłączania portalu jak również zaprzestania – po uprzednim powiadomieniu Użytkowników – świadczenia usług w ramach portalu
 14. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania
  z portalu przez jego Użytkowników w sposób niezgodny z prawem i wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 15. Użytkownik ma prawo przestać korzystać z usług portalu. W tym celu musi wysłać do Administratora oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania. Użytkownik ma także prawo skopiować zamieszczone przez siebie na portalu materiały.
  W chwili otrzymania oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług Administrator bezpowrotnie usunie wszelkie dane i informacje zamieszczone przez Użytkownika.

 

§6
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Administratora zgodnie z zakresem określonym przez ustawę (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity ustawy DZ. U. z 2002 r., Nr 101).
 2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane w formularzu danych osobowych niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia ich lub prawo
  do żądania ich usunięcia.
 4. Administratorem bazy danych jest Fundacja Gladius Gloriae. Bazę danych tworzą dane osobowe Użytkowników portalu Tożsamość.net
 5. Administrator przetwarza i przechowuje dane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z polskim prawem. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych,
  na co użytkownicy dobrowolnie wyrażają zgodę przy rejestracji w portalu.
 6. Administrator zastrzega, że dane osobowe nie są sprzedawane, wypożyczane podmiotom trzecim, ani w żaden inny sposób rozpowszechniane. Administrator gwarantuje ich poufność i dołoży wszelkich starań, by podane w czasie rejestracji dane były zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. Administrator, podobnie jak inni wydawcy Internetowi, zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów oraz adresów IP. Dane te wykorzystywane
  są celach związanych z administracją portalu, jak również mogą być użyte
  w celach statystycznych – zawsze pod postacią zbiorczych i ogólnych danych, które nie pozwalają na identyfikację Użytkowników portalu.
 8. Administrator informuje, że w niektórych częściach serwisu portal wykorzystuje pliki cookies czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika.
 9. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania treści i wyglądu portalu
  do indywidualnych potrzeb Użytkowników jak również do tworzenia statystyk oglądalność poszczególnych części portalu.
 10. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację danych osobowych Użytkownika.
 11. Użytkownicy mają możliwość usunięcia plików cookies ze swojego komputera lub wyłączenia możliwości przechowywania tych plików na dysku swojego komputera poprzez zmianę ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej.
 12. Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy parametrów, dających dostęp do swojego profilu w portalu. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.

 

§7
PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie prawa do portalu zastrzeżone są na rzecz Fundacji Gladius Gloriae
 2. Wszelkie prawa do treści zamieszczonych na portalu (tekstów, zdjęć, elementów graficznych, filmów, aplikacji, nagrań) są zastrzeżone na rzecz Fundacji Gladius Gloriae lub podmiotów, których materiały na podstawie umów o współpracę
  z Fundacją Gladius Gloriae są umieszczone na portalu Tożsamość.net (w tym materiałów nadesłanych przez Użytkowników portalu).
 3. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie zamieszczonych na portalu Tożsamość.pl treści, grafik, zdjęć, aplikacji i baz danych bez zgody Fundacji Gladius Gloriae jest zabronione.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za materiały reklamowe zamieszczane na stronach portalu Tożsamość.net.
 5. Użytkownicy mogą umieszczać odnośniki prowadzące do opublikowanych
  na stronach portalu Tożsamość.net treści. Niedopuszczalne jest umieszczanie takich odnośników na stronach naruszających prawo lub niezgodnych z zasadami współżycia i dobrymi obyczajami.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie
  z prawem przez osoby trzecie treści i zasobów portalu Tożsamość.net.
 7. Wszelkie uwagi, pytania i opinie dotyczące funkcjonowania portalu Tożsamość.net Użytkownicy mogą przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Regulamin jest ogólnodostępny i Administrator zastrzega sobie prawo
  do jego późniejszych zmian.
 9. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie kwestie, które nie zostały poruszone w niniejszym Regulaminie regulują odpowiednie przepisu kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim.

 


© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group