Bł. Edmund Bojanowski: Świecki apostoł

Edmund urodził się 14 listopada 1814 roku w małej wiosce Grabonóg leżącej na terenie Wielkopolski. Od urodzenia był bardzo wątłym i chorowitym dzieckiem. W swoich listach i pamiętniku wspomina, iż w wieku 4 lat poważnie zachorował i był bliski śmierci. Doświadczył jednak łaski uzdrowienia z choroby dzięki modlitwie swojej matki przed obrazem Matki Bożej Bolesnej w Gostyniu. Mimo tego cudownego wydarzenia, przez całe swoje życie borykał się licznymi problemami zdrowotnymi, choć nigdy się na nie nie skarżył.

 Ziemiańska rodzina, z której pochodził, była bardzo przywiązana do wartości religijnych i patriotycznych. Takie wychowanie starali się również przekazać synowi. Początkowo uczył się w domu pod okiem prywatnych nauczycieli, którzy szybko dostrzegli jego talent literacki i zainteresowania humanistyczne. W 1832 roku rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim. Po czterech latach wyjechał do Berlina i tam kontynuował naukę. Jednocześnie rozwijał swoje pasje literackie, pisząc artykuły i przekładając obcojęzyczne utwory na język polski, m.in. wiersze liryczne, pieśni czeskie i serbskie czy „Manfreda” autorstwa George’a Byrona. Poważna choroba płuc uniemożliwiła mu ukończenie studiów. W międzyczasie podjął kilka prób studiów w seminarium, pragnąc zostać księdzem. Niestety, przez swoje problemy zdrowotne również i to marzenie musiał porzucić.

W 1838 roku powrócił do rodzinnego Grabonogu, gdzie zamieszkał z przyrodnim bratem. Postanowił służyć swym talentami i majątkiem zniewolonej przez zaborców Ojczyźnie oraz nieść pomoc najsłabszym rodakom. Trudną sytuację mieszkańców wsi dodatkowo pogarszał narastający proces germanizacji ziem zaboru pruskiego. Dlatego Edmund Bojanowski całym sercem zaangażował się w pracę społeczną i charytatywną. Swoją działalność skoncentrował w trzech obszarach: edukacja i wychowanie ludu wiejskiego oraz czyny miłosierdzia. Rozpoczął zakładanie bibliotek i czytelni dla prostego ludu. Starał się rozpowszechniać wśród ludzi wartościowe czasopisma, angażując w te działania także środowiska pisarzy i literatów. Przełomowym momentem jego działalności była epidemia cholery, która w 1849 roku wybuchła w Gostyniu i jego okolicach. W tym okresie Bojanowski szczególnie poświęcił się pomocy zarażonym. Osobiście odwiedzał chorych i dbał o to, aby pomóc im na tyle, na ile jest to możliwe, dbając także o opiekę duchową i dostęp do sakramentów świętych. Wspólnie z innymi ziemianami sprowadził do Gostynia szarytki oraz założył tzw. Instytut, który stał się domem dla ubogich chorych, sierot i dzieci.

Dzięki swojej działalności i zaangażowaniu poznał problemy materialne, moralne i duchowe, które dotykały ludność wiejską. Rozpoczął zakładanie ochronek, które odegrały dużą rolę w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, dając im szansę na zdobycie wykształcenia. Wokół jego osoby zaczęły się gromadzić dziewczęta chcące pomagać w ochronkach, które powstawały. Formował i wychowywał je, wpajając im mocnego ducha wiary i praktyk religijnych. Szczególny nacisk kładł na modlitwę, rachunek sumienia, czytanie duchowe, medytacje i wzajemną miłość. Bractwo Ochroniarek, które zasilały coraz to nowe dziewczęta, dało początek zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, którego konstytucje i statuty zostały definitywnie zatwierdzone 27 grudnia 1866 roku.

Edmund Bojanowski dla swego otoczenia był zawsze wzorem heroicznej wiary, pokory i dziecięcej ufności względem Bożej Opatrzności oraz wielkiej prostoty w relacjach z innymi ludźmi. Zmarł 7 sierpnia 1871 roku w wieku 56 lat.

Na koniec warto zapoznać się z celnymi uwagami kard. Zenona Grocholewskiego, który przedstawiając postać bł. Edmunda Bojanowskiego pisze tak:

„Od samego początku procesu beatyfikacyjnego widziano w Bojanowskim przykład autentycznego i zdrowego apostolstwa człowieka świeckiego. Co więcej, mając na uwadze zwłaszcza to jego apostolstwo, uznano go za prekursora Soboru Watykańskiego II. Sprawa ta jest bardzo aktualna i ma ogromne znaczenie dla żywotności i wzrostu Kościoła. Sobór Watykański II w dekrecie Apostolicam actuositatem, poświęconym właśnie apostolstwu świeckich, stwierdza: «Świeccy powinni podjąć trud odnowy porządku doczesnego jako własne zadanie i spełniać je bezpośrednio i zdecydowanie, kierując się światłem Ewangelii i duchem Kościoła, przynagleni miłością chrześcijańską».

To właśnie czynił ze szczególnym zaangażowaniem Edmund Bojanowski. Dostrzegł problem społeczny zaniedbanej wsi, opuszczonych dzieci i nędzy z tym związanej. Poświęcił wszystkie swoje siły, by uzdrowić tę sytuację w duchu Ewangelii. Drugi aspekt wyzwania, jakim jest postać Bojanowskiego, wynika z jego postawy wobec dziewcząt, którymi się zajął. Dzisiaj, w obliczu skrajnego liberalizmu w dziedzinie życia seksualnego, Bojanowski jest bardzo aktualnym a zarazem mocnym i świetlanym przykładem mężczyzny, który umiał patrzeć czystymi oczyma na dziewczęta. Jego przykład i zarazem wyzwanie skierowane do dzisiejszych chrześcijan i współczesnego świata jest niezwykle aktualny”.

Źródła:

1. Internetowa Liturgia Godzin: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-06a.php3
2. Opoka.org.pl: https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/b_e_bojanowski.html
3. Deon.pl: https://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,105,bl-edmund-bojanowski-apostol-ludu-wiejskiego.html

 


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group