Bł. Edmund Bojanowski: Świecki apostoł

Edmund urodził się 14 listopada 1814 roku w małej wiosce Grabonóg leżącej na terenie Wielkopolski. Od urodzenia był bardzo wątłym i chorowitym dzieckiem. W swoich listach i pamiętniku wspomina, iż w wieku 4 lat poważnie zachorował i był bliski śmierci. Doświadczył jednak łaski uzdrowienia z choroby dzięki modlitwie swojej matki przed obrazem Matki Bożej Bolesnej w Gostyniu. Mimo tego cudownego wydarzenia, przez całe swoje życie borykał się licznymi problemami zdrowotnymi, choć nigdy się na nie nie skarżył.

 Ziemiańska rodzina, z której pochodził, była bardzo przywiązana do wartości religijnych i patriotycznych. Takie wychowanie starali się również przekazać synowi. Początkowo uczył się w domu pod okiem prywatnych nauczycieli, którzy szybko dostrzegli jego talent literacki i zainteresowania humanistyczne. W 1832 roku rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim. Po czterech latach wyjechał do Berlina i tam kontynuował naukę. Jednocześnie rozwijał swoje pasje literackie, pisząc artykuły i przekładając obcojęzyczne utwory na język polski, m.in. wiersze liryczne, pieśni czeskie i serbskie czy „Manfreda” autorstwa George’a Byrona. Poważna choroba płuc uniemożliwiła mu ukończenie studiów. W międzyczasie podjął kilka prób studiów w seminarium, pragnąc zostać księdzem. Niestety, przez swoje problemy zdrowotne również i to marzenie musiał porzucić.

W 1838 roku powrócił do rodzinnego Grabonogu, gdzie zamieszkał z przyrodnim bratem. Postanowił służyć swym talentami i majątkiem zniewolonej przez zaborców Ojczyźnie oraz nieść pomoc najsłabszym rodakom. Trudną sytuację mieszkańców wsi dodatkowo pogarszał narastający proces germanizacji ziem zaboru pruskiego. Dlatego Edmund Bojanowski całym sercem zaangażował się w pracę społeczną i charytatywną. Swoją działalność skoncentrował w trzech obszarach: edukacja i wychowanie ludu wiejskiego oraz czyny miłosierdzia. Rozpoczął zakładanie bibliotek i czytelni dla prostego ludu. Starał się rozpowszechniać wśród ludzi wartościowe czasopisma, angażując w te działania także środowiska pisarzy i literatów. Przełomowym momentem jego działalności była epidemia cholery, która w 1849 roku wybuchła w Gostyniu i jego okolicach. W tym okresie Bojanowski szczególnie poświęcił się pomocy zarażonym. Osobiście odwiedzał chorych i dbał o to, aby pomóc im na tyle, na ile jest to możliwe, dbając także o opiekę duchową i dostęp do sakramentów świętych. Wspólnie z innymi ziemianami sprowadził do Gostynia szarytki oraz założył tzw. Instytut, który stał się domem dla ubogich chorych, sierot i dzieci.

Dzięki swojej działalności i zaangażowaniu poznał problemy materialne, moralne i duchowe, które dotykały ludność wiejską. Rozpoczął zakładanie ochronek, które odegrały dużą rolę w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, dając im szansę na zdobycie wykształcenia. Wokół jego osoby zaczęły się gromadzić dziewczęta chcące pomagać w ochronkach, które powstawały. Formował i wychowywał je, wpajając im mocnego ducha wiary i praktyk religijnych. Szczególny nacisk kładł na modlitwę, rachunek sumienia, czytanie duchowe, medytacje i wzajemną miłość. Bractwo Ochroniarek, które zasilały coraz to nowe dziewczęta, dało początek zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, którego konstytucje i statuty zostały definitywnie zatwierdzone 27 grudnia 1866 roku.

Edmund Bojanowski dla swego otoczenia był zawsze wzorem heroicznej wiary, pokory i dziecięcej ufności względem Bożej Opatrzności oraz wielkiej prostoty w relacjach z innymi ludźmi. Zmarł 7 sierpnia 1871 roku w wieku 56 lat.

Na koniec warto zapoznać się z celnymi uwagami kard. Zenona Grocholewskiego, który przedstawiając postać bł. Edmunda Bojanowskiego pisze tak:

„Od samego początku procesu beatyfikacyjnego widziano w Bojanowskim przykład autentycznego i zdrowego apostolstwa człowieka świeckiego. Co więcej, mając na uwadze zwłaszcza to jego apostolstwo, uznano go za prekursora Soboru Watykańskiego II. Sprawa ta jest bardzo aktualna i ma ogromne znaczenie dla żywotności i wzrostu Kościoła. Sobór Watykański II w dekrecie Apostolicam actuositatem, poświęconym właśnie apostolstwu świeckich, stwierdza: «Świeccy powinni podjąć trud odnowy porządku doczesnego jako własne zadanie i spełniać je bezpośrednio i zdecydowanie, kierując się światłem Ewangelii i duchem Kościoła, przynagleni miłością chrześcijańską».

To właśnie czynił ze szczególnym zaangażowaniem Edmund Bojanowski. Dostrzegł problem społeczny zaniedbanej wsi, opuszczonych dzieci i nędzy z tym związanej. Poświęcił wszystkie swoje siły, by uzdrowić tę sytuację w duchu Ewangelii. Drugi aspekt wyzwania, jakim jest postać Bojanowskiego, wynika z jego postawy wobec dziewcząt, którymi się zajął. Dzisiaj, w obliczu skrajnego liberalizmu w dziedzinie życia seksualnego, Bojanowski jest bardzo aktualnym a zarazem mocnym i świetlanym przykładem mężczyzny, który umiał patrzeć czystymi oczyma na dziewczęta. Jego przykład i zarazem wyzwanie skierowane do dzisiejszych chrześcijan i współczesnego świata jest niezwykle aktualny”.

Źródła:

1. Internetowa Liturgia Godzin: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-06a.php3
2. Opoka.org.pl: https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/b_e_bojanowski.html
3. Deon.pl: https://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,105,bl-edmund-bojanowski-apostol-ludu-wiejskiego.html

 


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group